Ústřední odborná rada represe

Základní infomace
Portfolio činnosti
Aktuální informace
Kontakt

Informace o společnosti

Ústřední odborná rada represe je stálým poradním pracovním orgánem SH ČMS, který

  1. navrhuje odbornou, popř. věcnou, organizační a právní stránku činnosti sdružení a navrhuje opatření k jejich řešení, včetně předkládání návrhů a úprav obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů sdružení,
  2. připravuje opatření k metodickému řízení těchto činností, působí k realizaci přijatých opatření a vyjadřují se k navrhovaným opatřením ve styčných činnostech,
  3. zabezpečuje výměnu informací a zkušeností a jejich sdělování zejména publikační a školicí činností a prostřednictvím odborných konferencí.

Portfolio naší činnosti

Zaměření činnosti Ústřední odborné rady represe na následující období 

 

Zásadním způsobem ovlivnit podíl a kvalitu zabezpečování odborné přípravy jednotek SDH obcí

Ve spolupráci s příslušnými HZS Krajů zvyšovat podíl SH ČMS na odborné přípravě členů JSDHO, zejména při provádění praktického výcviku, jako součásti odborné přípravy. Tento úkol řešit v ohledu na změnu pravidel zajišťování odborné přípravy, která je platná od roku 2014.

 

Zvyšování odborné úrovně členů SDH prostřednictvím specializací Hasič I. až III., strojník SH ČMS a Velitel SH ČMS.

Provést revizi směrnic k provádění uvedených specializací. Na základě provedené revize přijmout opatření ke zkvalitnění odborné i věcné stránky věci. Zásadním způsobem dostat do podvědomí členů SDH a JSDHO nutnost zvyšování osobní úrovně skládáním těchto specializací.

Každoročně vyhlašovat zkoušky plnění uvedených specializací.

 

Opětovné zahájení vydávání dokumentu „Výcvikový rok“.

Na základě každoročního rozhodnutí GŘ HZS ČR o zaměření odborné přípravy JPO pro následující rok, zkomponovat ucelený dokument „Výcvikový rok“ pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií.

 

Spolupráce s GŘ HZS ČR na ústřední úrovni.

1)Požádat GŘ HZS ČR o „přidělence“ do ÚORR – příslušník, se kterým budeme diskutovat názorové shody v rámci činností JSDHO, SH ČMS

2)Prosadit účast zástupců SH ČMS v odborných komisích GŘ HZS ČR v rámci odborné přípravy, činnosti JPO a strojní služby.

 

Spolupráce ÚORS

Spolupracovat s ústřední odbornou radou soutěží při organizaci a zajištění hasičských soutěží.

 

Instruktážně metodické zaměstnání vedoucích ORV okresů a ORV krajů

Pokračovat v organizování metodických zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských odborných rad velitelů.

 

Spolupráce ÚORR a Ústředních hasičských škol

Podíl ÚORR na přednáškách v rámci vzdělávacích programů SH ČMS

Podíl na propagaci Ústředních hasičských škol

 

Spolupráce a zásadní podíl ÚORR na organizaci projektů:

Pyrocar

Hasičské slavnosti Litoměřice

 

Zahájit projekt propagace zájmové činnosti v jednotkách SDH

Je maximálně nutné zahájit nejen propagaci jednotek SDH obcí, ale především propagovat zájem jednotek o nové členy. Rada represe by měla této problematice věnovat pozornost a zacílit propagační kampaň na současnou mládež a občany v produktivním věku.

Kontaktní informace

Email: robert.kucera@hzspk.cz