Základní infomace
Portfolio činnosti
Kontakt

Střední průmyslová škola Hranice

Působnost organizace

Informace o společnosti

Proč studovat u nás

Dlouholetá tradice - škola s více než padesátiletými zkušenostmi ve vzdělávání

Bezplatné studium - škola zřízena krajem (maturita, výuční list)

Střed Moravy - dobrá vlaková i autobusová spojení Uplatnění absolventů - většina maturantů pokračuje ve studiu na VŠ, ostatní se uplatní ve firmách, absolventi nejsou dlouhodobě evidováni na úřadu práce

Perspektivní obory - dřevařský, chemický, stavební, strojírenský, požární

Technické zázemí - odborné učebny, multimediální učebny, laboratoře, dílny, knihovna, sportovní haly

Aprobovaní učitelé - tým s odborným a pedagogickým vzděláním s navazujícími formami vzdělávání

Projektová výuka - multimediální učebny,

E-learning Soutěže a zájmy - olympiády, středoškolská odborná činnost, kroužky (sportovní, roboty, odborné), Internet, soutěže odborných dovedností

Spolupráce s praxí - odborné semináře, veletrhy, odborné praxe a exkurze, partnerské firmy, které aktivně spoluvytvářejí školní vzdělávací programy a nabízejí zaměstnání absolventům

Úprava hodinové dotace - v souvislosti se zavedením státní maturitní zkoušky byla zvýšena hodinová dotace u stěžejních předmětů (cizí jazyky, český jazyk, matematika)

Kvalita vzdělávání - vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky

Akce školy - adaptační kurz, sportovní kurzy, lyžařské a snowboardové kurzy, kulturní akce

Nabídka výuky svařování - žáci všech oborů si mohou za zvýhodněné ceny doplnit vzdělání o svářečské zkoušky

Odborná výuka - v odborné části je výuka zaměřena na produktivní práci (výrobky, zakázky). Žáci vyšších ročníků vykonávají odbornou praxi přímo ve firmách

Praxe v zahraničí - možnost zahraniční praxe v rámci projektu ERASMUS+ (Leonardo da Vinci)

Ostatní nabídka - zkrácené studium, kurzy celoživotního vzdělávání, zaškolovací kurzy, domov mládeže, stravování v místě a jiné

Portfolio naší činnosti

Požární ochrana

39-08-M/01


Obor je určen pro:   pro hochy i dívky
Délka studia:   4 roky
Způsob ukončení studia:   maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Počet přijímaných žáků   1 třída

Učební plán 

Charakteristika oboru

Obor zabývající se přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, protipožární prevence a krizového řízení. Obor zahrnuje dvě zaměření - chemický nebo stavební specialista. Součástí studia je praktický výcvik ve spolupráci s HZS ČR, řízení motorových vozidel a zdravotní příprava..

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa

 • Znalosti v oblasti trestního práva, zjišťování příčin požárů, základů statistiky a předpisů v oblasti požární prevence.
 • Dovednosti v oblasti informatiky - technika administrativy, psaní všemi deseti rychlou metodou. 
 • Znalosti v oblasti speciální chemie (teorie hoření, hořlavé a výbušné látky, hasící látky).
 • Znalost stavebních materiálů a jejich vlastností v rámci požární bezpečnosti staveb.
 • Orientace v technické a servisní dikumentaci, tvorba technických výkresů.
 • Praktické schopnosti v oblasti řízení a servisu motorových vozidel a požární techniky.
 • Praktická schopnost v oblasti zdolávání mimořádných událostí - záchranářské práce ve výškách a ve vodě, vyprošťování osob.
 • Možnost pokračování studia na VŠ - VŠB - Technická univerzita Ostrava - fakulta bezpečnostního inženýrství

 

Uplatnění na trhu práce

 • Velitel jednotek požární ochrany.
 • Pracovník zajišťující speciální služby jednotek požární ochrany.
 • Pracovník na úseku prevence, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a havarijního plánování.
 • Lektor odborných předmětů v oblasti požární techniky.
 • Pracovník v oblasti stavební prevence a na úseku chemické a technické služby.

 


Kontakt:

Adresa školy:   SPŠ Hranice   skola@sps.hranet.cz  
    Studentská 1384      
    Hranice 753 01      
Tel/fax:   581 671 421      
Pověř. prac.:   Ing. Vladimír Lon   lonv@sps.hranet.cz

 

Kontaktní informace

Telefon: 581 671 421
Email: skola@sps.hranet.cz
Internetové stránky: http://www.sps.hranet.cz