Legislativní podstata programu Kancelář pro obec a program ALL HZS

Základní informace

Autor: Ústřední odborná rada represe

Dobrý den, na množící se dotazy na téma synchronizace systémů KPO a programu ALL odpovídáme:

Legislativní podstata programu Kancelář pro obec a program ALL HZS

Program Kancelář pro obec vznikl před 14 lety na základě požadavků velitelů JSDH při jejich školení a později se rozvíjel ve spolupráci se starosty měst a obcí v oblasti dokumentace PO obce / JSDHO.

Příslušné zákony, vyhlášky a nařízení a Řád výkonu služby pro jednotky SDH obcí vydaný generálním ředitelem HZS ČR v souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, určují způsob vedení dokumentace, kterou mají velitelé JSDH a města a obce evidovat a vést.

V současné době HZS zprovozňuje portál ALL, který mapuje správu JSDH.

Program Kancelář pro obec, který používá členská základna SH ČMS, a jehož součásti je modul pro správu JSDH, navíc od programu ALL obsahuje údaje, které slouží městům a obcím při interních kontrolách, při řešení pojistných událostí, při auditech prováděných v městech a obcích, při správě finanční rozvahy, při inventurách, při kontrolách inspektorátu práce, eviduje a vytváří výkazy pohotovosti a služeb, při evidenci veškerých kontrol, revizí a kalibrací, při sumáři činnosti členů JSDH a sumáři činnosti techniky, vytváří protokoly bezpečnosti práce, hlídá a generuje lékařské prohlídky a desítky dalších propojených modulů, které usnadňující velitelům jejich agendu. Současně hlídá všechny vyjmenované činnosti před termínem propadnutí, upozorňuje na ně dotčené osoby emailem a chrání tak velitele a starosty měst a obcí před legislativními problémy, případně finančními postihy.

Za 14 let provozu a stovek aktualizací programu Kancelář pro obec velitelé  JSDH  do programu zadali tisíce informací o své činnosti. Roky velitelé JSDH do něj ukládají dokumentaci o své činnosti, jak přikazují příslušná legislativní nařízení.

Oba programy KPO a nyní i ALL mají své legislativní oprávnění. Používají data, která slouží k systémovému řízení dokumentace PO v městech a obcích. Současně jsou určité množství stejných dat vyžaduje HZS pro inventarizace majetku a činnosti JSDH. Oba systémy mají své nezpochybnitelné legislativní oprávnění

V současné době Ústřední odborná rada represe rozvijí jednání o synchronizaci dat mezi těmito dvěma systémy se záměrem, aby se nezvyšovala administrativní zátěž na vedení dokumentace JSDHO. Tímto krokem chceme snížit „dvoukolejnost“ administrativy, která velitele dobrovolných jednotek zbytečně přetěžuje.

Na posledním jednání Ústřední odborné rady represe byl přítomen plk. Ing. Dr. Zdeněk Hanuška, se kterým jsme celou problematiku projednali. Plk. Hanuška se k implementaci kladně vyjádřil a přislíbil úzkou spolupráci na toto téma.

O průběhu a výsledcích jednání vás budeme průběžně informovat.

 

                                                                                                          Bc. Robert Kučera

                                                                                              Vedoucí ÚORR SH ČMS