Metodický návod - Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH

Základní informace

Autor: Ústřední odborná rada represe

            Schválením dokumentu „Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva“ výkonným výborem SHČMS dne 16.6.2016 se vytvořila možnost pro SDH vytvářet v souladu se Stanovami SH ČMS tzv. skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (dále jen SDOO)

            Účel dokumentu

            Uvedený dokument je vydáván jako návod pro sbory dobrovolných hasičů (SDH) k zapojování skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva v obci společně s jednotkou SDH obce nebo samostatně, pokud jednotka SDH  obce není zřízena.

      Před vytvořením SDOO v rámci SDH je nezbytné se seznámit s analýzou potřeb vytvořenou příslušným HZS a obcí. Z jejich závěrů vyplyne skutečná potřeba vytvoření SDOO nebo fakt, že úkoly stačí zabezpečit jednotka SDH obce sama.

 

       Právní postavení SDOO

       Z právního hlediska budou členové SDOO působit jako osoby poskytující osobní pomoc na výzvu starosty obce. V tomto případě se doporučuje uzavřít písemnou dohodu SDH s obcí v souladu s § 15 Vyhlášky č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. V této dohodě bude předem sjednán způsob a rozsah osobní pomoci pro potřebu ochrany obyvatelstva v obci. Pokud je v obci zřízena jednotka příslušného SDH obce je při sjednávání písemné dohody vždy nutné spolupracovat s velitelem této jednotky a obsah dohody v tomto případě orientovat zejména na pomoc a podporu této jednotce při plnění jejich úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

       Další možností je, že SDOO bude mít statut ostatní složky integrovaného záchranného systému. K  tomu musí být uzavřena písemná dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi SDH a hasičským záchranným sborem kraje (hl. m. Prahy) v souladu s § 21, zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

 

       Využití  SDOO při řešení mimořádných událostí

Předpokládá zejména v následujících případech:

 • potřebě doplňovat a podporovat celkovou činnost jednotky SDH obce, za stavu kdy:
 • početní stav jednotky SDH obce nestačí z důvodu rozsahu nebo časové náročnosti zabezpečit některá opatření ochrany obyvatelstva, zejména při akutní hrozbě vzniku mimořádné události,
 • prioritním úkolem jednotky SDH obce je záchrana osob či majetku, jejich činnost je však časově a prostorově omezena a nemusí ji zbývat síly a prostředky zabezpečovat některá opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva při vzniku a při odstraňování následků mimořádných událostí.
 • potřebě přímo plnit některé úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci podle požadavků starosty obce, zejména v případě, když jednotka příslušného SDH obce není zřízena.

           

Základní pojmy, organizační a operační řízení

 

       Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) se v organizačním řízení rozumí organizovaný útvar zřízený SDH ve smyslu Stanov  SHČMS s vnitřní hierarchií a dělbou práce tvořený členy příslušného SDH, popř. technikou a věcnými prostředky, pod vedením vedoucího skupiny.

V rámci operačního řízení plní tyto úkoly:

 1. a) SDOO doplňuje a podporuje celkovou činnost jednotky SDH obce (jednotky svého sboru). Pomoc poskytuje na základě požadavku velitele jednotky SDH obce (v souladu s §18, písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně) nebo velitele zásahu při organizaci součinnosti složek s těmi, kteří poskytují osobní pomoc (§3, odst. 3, písm. i) Vyhlášky č.328/2001 Sb.).
 2. b) SDOO přímo plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci na základě dohody SDH se starostou obce (městské části) o poskytování osobní pomoci, zejména v případě, že v obci není zřízena jednotka SDH obce (§15, písm.b) Vyhlášky č.328/2001 Sb., a §16, písm. d) zákona č.239/2000 Sb., o IZS).
 3. c) SDOO může mít statut ostatní složky IZS a bude plnit úkoly na základě dohody s mezi SDH a HZS kraje (hl. m.) o plánované pomoci na vyžádání (§21, zákona č.239/2000 Sb., o IZS)

      Vedoucí skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (vedoucí SDOO) je součástí orgánů SDH, volí a odvolává jej valná hromada. Organizuje a řídí činnost SDOO, provádí rozhodnutí orgánů sboru, které se týkají činnosti SDOO a tlumočí zájmy a stanoviska skupiny na jednáních orgánů sboru.Vedoucí SDOO se na výkon své funkce musí odborně připravovat. Měl by absolvovat odborný kurz v rozsahu učebních osnov pro technika ochrany obyvatelstva.

       Základna skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva je trvalé místo její dislokace, kterým je klubovna SDH popř. zbrojnice nebo její část. Pokud jsou v těchto prostorách vhodné podmínky může být využita pro krátkodobý pobyt osob bez přístřeší do doby evakuace nebo umístění osob do míst nouzového ubytování.

       Technika a věcné prostředky tvoří nezbytnou součást SDOO. Pro výkon činností realizovaných na základě dohod se předpokládá jejich zapůjčení, poskytnutí, popř. zakoupení obcí (městskou částí), např. prostory a vybavení míst nouzového ubytování, pytle s pískem, logistika pro zasahující složky, materiál humanitární pomoci.

 

Příklady úkolů SDOO

 • odstraňování malých překážek z vodního toku
 • zajišťování objektů proti vniknutí vody jednoduchými prostředky
 • stavba protipovodňových stěn
 • pomoc při pátrání a vyhledávání osob,
 • zabezpečení hlídkové služby v rámci hlásné povodňové služby v obci
 • odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech
 • podíl (pomoc) při zřizování a činnosti evakuačního střediska nebo  místa nouzového ubytování
 • pomoc při zajištění náhradního způsobu varování a informování obyvatelstva v obci (např. osobním kontaktem) zejména při poruše systému varování nebo v místech kde není zajištěno varování vůbec (chatové oblasti, letní dětské tábory)
 • pomoc při příjmu, skladování, výdeji a distribuci humanitární pomoci
 • logistická podpora činnosti jednotky SDH obce při dlouhodobějším nasazení

 

 

 

 

            Schválením dokumentu „Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva“ výkonným výborem SHČMS dne 16.6.2016 se vytvořila možnost pro SDH vytvářet v souladu se Stanovami SH ČMS tzv. skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (dále jen SDOO)

            Účel dokumentu

            Uvedený dokument je vydáván jako návod pro sbory dobrovolných hasičů (SDH) k zapojování skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva v obci společně s jednotkou SDH obce nebo samostatně, pokud jednotka SDH  obce není zřízena.

      Před vytvořením SDOO v rámci SDH je nezbytné se seznámit s analýzou potřeb vytvořenou příslušným HZS a obcí. Z jejich závěrů vyplyne skutečná potřeba vytvoření SDOO nebo fakt, že úkoly stačí zabezpečit jednotka SDH obce sama.

 

       Právní postavení SDOO

       Z právního hlediska budou členové SDOO působit jako osoby poskytující osobní pomoc na výzvu starosty obce. V tomto případě se doporučuje uzavřít písemnou dohodu SDH s obcí v souladu s § 15 Vyhlášky č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. V této dohodě bude předem sjednán způsob a rozsah osobní pomoci pro potřebu ochrany obyvatelstva v obci. Pokud je v obci zřízena jednotka příslušného SDH obce je při sjednávání písemné dohody vždy nutné spolupracovat s velitelem této jednotky a obsah dohody v tomto případě orientovat zejména na pomoc a podporu této jednotce při plnění jejich úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

       Další možností je, že SDOO bude mít statut ostatní složky integrovaného záchranného systému. K  tomu musí být uzavřena písemná dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi SDH a hasičským záchranným sborem kraje (hl. m. Prahy) v souladu s § 21, zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

 

       Využití  SDOO při řešení mimořádných událostí

Předpokládá zejména v následujících případech:

 • potřebě doplňovat a podporovat celkovou činnost jednotky SDH obce, za stavu kdy:
 • početní stav jednotky SDH obce nestačí z důvodu rozsahu nebo časové náročnosti zabezpečit některá opatření ochrany obyvatelstva, zejména při akutní hrozbě vzniku mimořádné události,
 • prioritním úkolem jednotky SDH obce je záchrana osob či majetku, jejich činnost je však časově a prostorově omezena a nemusí ji zbývat síly a prostředky zabezpečovat některá opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva při vzniku a při odstraňování následků mimořádných událostí.
 • potřebě přímo plnit některé úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci podle požadavků starosty obce, zejména v případě, když jednotka příslušného SDH obce není zřízena.

           

Základní pojmy, organizační a operační řízení

 

       Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) se v organizačním řízení rozumí organizovaný útvar zřízený SDH ve smyslu Stanov  SHČMS s vnitřní hierarchií a dělbou práce tvořený členy příslušného SDH, popř. technikou a věcnými prostředky, pod vedením vedoucího skupiny.

V rámci operačního řízení plní tyto úkoly:

 1. a) SDOO doplňuje a podporuje celkovou činnost jednotky SDH obce (jednotky svého sboru). Pomoc poskytuje na základě požadavku velitele jednotky SDH obce (v souladu s §18, písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně) nebo velitele zásahu při organizaci součinnosti složek s těmi, kteří poskytují osobní pomoc (§3, odst. 3, písm. i) Vyhlášky č.328/2001 Sb.).
 2. b) SDOO přímo plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci na základě dohody SDH se starostou obce (městské části) o poskytování osobní pomoci, zejména v případě, že v obci není zřízena jednotka SDH obce (§15, písm.b) Vyhlášky č.328/2001 Sb., a §16, písm. d) zákona č.239/2000 Sb., o IZS).
 3. c) SDOO může mít statut ostatní složky IZS a bude plnit úkoly na základě dohody s mezi SDH a HZS kraje (hl. m.) o plánované pomoci na vyžádání (§21, zákona č.239/2000 Sb., o IZS)

      Vedoucí skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (vedoucí SDOO) je součástí orgánů SDH, volí a odvolává jej valná hromada. Organizuje a řídí činnost SDOO, provádí rozhodnutí orgánů sboru, které se týkají činnosti SDOO a tlumočí zájmy a stanoviska skupiny na jednáních orgánů sboru.Vedoucí SDOO se na výkon své funkce musí odborně připravovat. Měl by absolvovat odborný kurz v rozsahu učebních osnov pro technika ochrany obyvatelstva.

       Základna skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva je trvalé místo její dislokace, kterým je klubovna SDH popř. zbrojnice nebo její část. Pokud jsou v těchto prostorách vhodné podmínky může být využita pro krátkodobý pobyt osob bez přístřeší do doby evakuace nebo umístění osob do míst nouzového ubytování.

       Technika a věcné prostředky tvoří nezbytnou součást SDOO. Pro výkon činností realizovaných na základě dohod se předpokládá jejich zapůjčení, poskytnutí, popř. zakoupení obcí (městskou částí), např. prostory a vybavení míst nouzového ubytování, pytle s pískem, logistika pro zasahující složky, materiál humanitární pomoci.

 

Příklady úkolů SDOO

 • odstraňování malých překážek z vodního toku
 • zajišťování objektů proti vniknutí vody jednoduchými prostředky
 • stavba protipovodňových stěn
 • pomoc při pátrání a vyhledávání osob,
 • zabezpečení hlídkové služby v rámci hlásné povodňové služby v obci
 • odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech
 • podíl (pomoc) při zřizování a činnosti evakuačního střediska nebo  místa nouzového ubytování
 • pomoc při zajištění náhradního způsobu varování a informování obyvatelstva v obci (např. osobním kontaktem) zejména při poruše systému varování nebo v místech kde není zajištěno varování vůbec (chatové oblasti, letní dětské tábory)
 • pomoc při příjmu, skladování, výdeji a distribuci humanitární pomoci
 • logistická podpora činnosti jednotky SDH obce při dlouhodobějším nasazení